fbpx

Regulamin Programu lojalnościowego

/
Regulamin Programu lojalnościowego

W ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://kosmetykidla.pl/

Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://kosmetykidla.pl/  przez Kosmetyki Dla Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ul. Kochanowskiego 33/94, 09-402 Płock, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000492018

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

Administrator – administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator tj. Kosmetyki DLA Sp. z o.o

Klient – osoba dokonująca zakupu towarów marki Kosmetyki DLA w sklepie online  https://kosmetykidla.pl/ Program lojalnościowy- oznacza Program lojalnościowy, dostępny dla każdego Klienta po zarejestrowaniu konta w sklepie i dokonaniu zakupów jako klient zalogowany.

Sklep online – objęty Programem lojalnościowym sklep online Organizatora, dostępny pod adresem  https://kosmetykidla.pl/Towary- towary, które Klient nabywa w sklepie online kosmetyki DLA. Towary mogą zostać zakupione z zastosowaniem Rabatu, jeśli takowy będzie przypisany do konta Klienta.

Uczestnik – osoba fizyczna, która posiada zarejestrowane konto w sklepie kosmetykidla.pl i dokonuje w nim zakupów jako Klient zalogowany.

Rabat – uprawnienie Uczestnika Programu lojalnościowego kosmetyki dla.pl do dokonania zakupów towarów marki Kosmetyki DLA w promocyjnych cenach, tj. z zastosowaniem obniżki

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikiem Programu lojalnościowego może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w Programie lojalnościowym powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.
 3. Pod warunkami przystąpienia do Programu lojalnościowego określonymi w Regulaminie, przystąpienie do Programu lojalnościowego może nastąpić:
  – po zarejestrowaniu konta w sklepie internetowym Organizatora, jeśli do tej pory Klient korzystał z opcji dokonywania zakupów bez rejestracji,
  – po zalogowaniu się na swoje obecne konto Klienta i dokonaniu zakupów w sklepie internetowym Organizatora.
 4. Program lojalnościowy jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Udział Uczestnika w Programie lojalnościowym  jest nieodpłatny i dobrowolny. Uczestnik może przystąpić do Programu lojalnościowego w dowolnym momencie jego trwania.
 6. Żadne uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie lojalnościowym  nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie lojalnościowym w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Punkty przypisywane są do konkretnego konta (adresu mailowego) – nie ma możliwości przepisania/przypisania punktów do innego konta/adresu mailowego.
 8. Rabatem nie są objęte:
  • vouchery, zestawy,
  • towary sprzedawane w cenach promocyjnych
 9. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnicy nie są uprawnieni do jednoczesnego skorzystania z Rabatu i z innej akcji promocyjnej, chyba że w regulaminie danej promocji zostanie bezpośrednio wskazane, że dana promocja łączy się Rabatem z Programu lojalnościowego

2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego  jest:
  • ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • rejestracja Konta lub jego wcześniejsze posiadanie;
  • zapoznanie się przez Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie go.
 2. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie lojalnościowym określonych w pkt 1 powyżej, osoba przystępująca do Programu Lojalnościowego staje się Uczestnikiem. Uczestnik otrzymuje dostęp do dodatkowej funkcjonalności Konta, jaką jest informacja o liczbie punktów na danym Koncie.

3. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

 1. W przypadku spełnienia warunków udziału w Programie lojalnościowym oraz zarejestrowaniu konta w sklepie www Organizatora, Program lojalnościowy automatycznie pokazuje się Klientowi w zakładce „MOJE KONTO”.
 2. Każda złotówka wydana w sklepie na zakup towarów = 1 punkt.
  1 poziom -> Zielone początki  – od 0 do 200 punktów 3% rabat
  2 poziom -> Rozkwitająca natura od 201  do 500  5% rabat
  3 poziom -> Ziołowa harmonia od 501-1000 -7% rabat
  4 poziom -> Ziołomaniaczka  powyżej 1001 – 10% rabat
 3. Punkty naliczane są w ciągu maksymalnie 48 godzin po zrealizowaniu zamówienia.
 4. Aktualna ilość punktów widoczna jest w zakładce MOJE KONTO -> Program lojalnościowy
 5. Uzyskanie punktów w Programie lojalnościowym możliwe jest tylko podczas zakupów dokonywanych w sklepie internetowym Organizatora (niezależnie od wybranej formy dostawy)
 6. Punkty za towary zwrócone do Organizatora zostaną odjęte od aktualnego salda.

4. ZMIANY REGULAMINU

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu lojalnościowego ze skutkiem w przyszłości.
 2. Uczestnik ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowego w każdym czasie, poprzez usunięcie konta w sklepie  https://kosmetykidla.pl/.

5. ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Czas trwania Programu lojalnościowego jest nieoznaczony.
 2. Organizator może w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Organizator może rozwiązać Umowę z Uczestnikiem z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia i/lub odmówić mu prawa do dalszego uczestnictwa w Programie lojalnościowym z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika Regulaminu polegającego na naruszeniu postanowień pkt 1.9.
 4. Organizator swoje oświadczenie w zakresie określonym w pkt 5.2 – 5.3 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Uczestnika w ramach Konta.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy Promocje zachowują ważność przez okres wskazany w zasadach / regulaminach odrębnie uregulowanych przez Organizatora, jednak nie dłużej niż przez czas trwania Umowy.
 6. W przypadku usunięcia Konta, w tym z przyczyn wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego https://kosmetykidla.pl/, Umowa z Uczestnikiem ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia z momentem usunięcia Konta.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kosmetykidla.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy, na jaki zarejestrowane zostało konto Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Organizatorowi.

7. DANE OSOBOWE

Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po odstąpieniu z Programu lojalnościowego, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wszelkie informacje handlowe lub marketingowe przekazywane przez Organizatora Uczestnikom Programu lojalnościowego są całkowicie bezpłatne.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 2. Zasady Programu lojalnościowego określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Organizator Programu lojalnościowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego w sklepie Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. kosmetykidla.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 01.02.2024. i nie działa wstecz.
Sklepy stacjonarnesklepy stacjonarne

Tutaj szybko znajdziesz czego szukasz!

Twój koszyk zakupowy

Brak produktów w koszyku.

Dodaj kod rabatowy (opcjonalnie)